DERMA FUTURE 2023 - 02

15.4.2023 09:00 - 12:00

Detská dermatovenerologická klinika LF UK a NÚDCH

s podporou spoločnosti Pfizer Slovensko

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
DERMA FUTURE 2023 - 02


Odborný garant:
doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

9:00 – 9:30
Ciele liečby AD, hodnotenie odpovede na liečbu
MUDr. Peter Kozub, PhD.
9:30 – 10:00
Účinnosť a bezpečnosť abrocitinibu v liečbe dospelých pacientov s AD podľa EMB dát
MUDr. Tatiana Hurtová, PhD.
10:00 – 10:15
PRESTÁVKA
10:15 – 10:45
Skúsenosti s liečbou AD abrocitinibom z klinickej praxe
prof. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, PhD., MBA
10:45 – 11:15
Praktické odporúčania na používanie abrocitinibu
MUDr. Vladimír Flimmer
11:15 – 11:45
Diskusia
11:45 – 12:00
Závery
15.4.2023
09:00 - 12:00
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant:
doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

Hodnotenia

Podujatie bude zaradené do systému Sústavného vzdelávania lekárov a budú mu pridelené kredity.

Partneri

s podporou spoločnosti

s podporou spoločnosti

PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 2 3355 5500, www.pfizer.sk

GCMA kód: PP-CIB-SVK-0021
Schválené: marec 2023

Právne informácie

Účasťou na podujatí dávate spoločnosti PFIZER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu potrebnom pre účel internej evidencie edukačných podujatí. Zároveň potvrdzujete, že ste čítali a rozumiete platnému zneniu Oznámenia o ochrane osobných údajov.