Liečba HR+/HER2- pokročilého karcinómu prsníka vo svetle nových informácií (často kladené otázky)

23.11.2020

Odborný garant podujatia:

Doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.

Východoslovenský onkologický ústav, a.s., oddelenie klinickej onkológie, Rastislavova 43, Košice

Iba pre pozvaných
Toto podujatie je určené iba pre pozvaných účastníkov.
Ak ste pozvaný a už ste sa registrovali, tu sa prihláste.
Liečba HR+/HER2- pokročilého karcinómu prsníka vo svetle nových informácií (často kladené otázky)

Odborné vzdelávacie podujatie zamerané na aktuálne údaje o liečbe HR+/HER2- pokročilého karcinómu prsníka CDK4/6 inhibítormi, s dôrazom na celkový manažment pacienta, účinnosť a bezpečnosť v klinických štúdiách, ale aj v bežnej klinickej praxi.


:
doc. MUDr. I. Andrašina, CSc.
:
MUDr. M. Malejčíková
:
MUDr. B. Bystrický, PhD.

00:05 - 21:45 (čas vo videu)
Aký je súčasný prístup k liečbe metastatického HR+/HER2- karcinómu prsníka?
doc. MUDr. I. Andrašina, CSc.
21:50 - 42:10 (čas vo videu)
Ako sa rozhodnúť v prvej línii liečby HR+/HER2- pokročilého karcinómu prsníka?
MUDr. M. Malejčíková
42:10 - 59:00 (čas vo videu)
Ako zachovať kvalitu života pacienta s HR+/HER2- pokročilým karcinómom prsníka?
MUDr. B. Bystrický, PhD.
23.11.2020
Iba pre pozvaných
Toto podujatie je určené iba pre pozvaných účastníkov.
Ak ste pozvaný a už ste sa registrovali, tu sa prihláste.
:
doc. MUDr. I. Andrašina, CSc.
:
MUDr. M. Malejčíková
:
MUDr. B. Bystrický, PhD.

Hodnotenia

Odborné podujatie bude zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania ARS CME a budú mu pridelené kredity podľa pravidiel ARS CME (https://lekom.sk/stranka/zasady-tvorby-a-spracovania-ad-testov). Počet kreditov za úspešný AD test sú 2 kredity. AD test bude dostupný do 28. februára 2021.

Pre prístup k AD testu sa musíte prihlásiť na podujatie.

Projektový manažér

Pokiaľ máte otázky, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

Zuzana Trebatická

Partneri

Partner podujatia:

Partner podujatia:

Pfizer Luxembourg SARL o.z., Pribinova 25, 811 09 Bratislava
www.pfizer.sk

„Účasťou na podujatí dávate spoločnosti PFIZER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu potrebnom pre účel internej evidencie edukačných podujatí. Zároveň potvrdzujete, že ste čítali a rozumiete platnému zneniu Oznámenia o ochrane osobných údajov zdravotníckych pracovníkov v EHP, ktoré Vám bolo poskytnuté s touto pozvánkou a je rovnako k dispozícii na https://privacycenter.pfizer.com/sk/slovakia