Podmienky spracúvania osobných údajov

Spoločnosť TAJPAN s.r.o. (ďalej ako “prevádzkovateľ” alebo „TAJPAN s.r.o.“) v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a na základe § 19 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. poskytuje informácie týkajúce sa pravidiel spracúvania osobných údajov.

VYSVETLENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV A PODANIE ZÁKLADNÝCH INFORMÁCIÍ

 1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa informačného systému:

Subjekt:              TAJPAN s.r.o.

Sídlo:                    Vážska 1, 821 07 Bratislava

Sídlo:                    Vážska 1, 821 07 Bratislava

IČO:                       35 910 828

Registrácia:        Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 34109/B

Tel.kontakt:       +421 2 33 00 43 80, +421 903 454 291

e-mail:                 tajpan@tajpan.com

Spoločnosť TAJPAN s.r.o. organizuje podujatia  hlavne pre svojich klientov (objednávateľov), ktorí si podujatie objednali. Ak podujatie organizuje pre svojho klienta, tak prevádzkovateľ informačných systémov je klient a spoločnosť TAJPAN s.r.o. má postavenie sprostredkovateľa.

Spoločnosť TAJPAN s.r.o. nemá ustanovenú zodpovednú osobu. Ochrana Vašich osobných údajov ako aj Vy ste pre nás dôležitý, preto v prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností týkajúcich sa ochrany Vašich osobných údajov sa môžete na nás  obrátiť  prostredníctvom e-mailu: tajpan@tajpan.com alebo poštou na adrese našej spoločnosti – TAJPAN s.r.o., Vážska 1, 821 07 Bratislava.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby a tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78). 

Kedy o Vás spracúvame osobné údaje a v akom sme postavení

TAJPAN s.r.o. poskytuje služby v oblasti prípravy a organizačno-technického zabezpečenia vzdelávacích, kultúrnych, spoločenských alebo športových podujatí, kongresov, sympózií, školení, seminárov a výstav. Ide o rôzne odborné podujatia (kamenné alebo online) v rámci sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov ale aj iné podujatia (kamenné alebo online), ktoré nesúvisia so sústavným vzdelávaním a e-learningové vzdelávanie.

V pozícii prevádzkovateľa je spoločnosť TAJPAN s.r.o. v prípadoch kedy organizuje podujatia ako vlastné a v pozícii sprostredkovateľa je spoločnosť TAJPAN s.r.o. v prípadoch kedy organizuje podujatia pre klientov (objednávateľov), ktorí si podujatie objednali.

Ďalej v texte budeme spoločnosť TAJPAN s.r.o. označovať tiež ako agentúra.

O akých osobách spracúvame osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v prípade, ak ste účastníkom odborného alebo iného (napr. teambuilding, cycle meeting) podujatia alebo e-learningového vzdelávania (ďalej aj „dotknutá osoba“).

Aké údaje o Vás spracúvame a od koho ich získavame?

Pri prihlasovaní na odborné podujatie od Vás požadujeme údaje v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, e-mail, telefón, heslo, informáciu o profesnom postavení, vaše povolanie (zdravotnícky pracovník alebo iné), názov a adresa zamestnávateľa, ak ste označili možnosť zdravotnícky pracovník, tak aj registračné číslo komory.

Vymenované osobné údaje nám o Vás môže poskytnúť aj tretia strana, ktorou je napr. klient alebo váš zamestnávateľ, a to v prípade, že Vás prihlasuje na dotknuté podujatie.

A: Účel, rozsah, právny základ a doba spracúvania osobných údajov v rámci kamenných podujatí

1. Pri organizovaní kamenných podujatí spoločnosť TAJPAN s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely: 

 • zriadenie užívateľského konta- tento účel sa uplatňuje len v prípade ak sa dotknutá osoba prihlasuje na podujatie prostredníctvom užívateľského konta;
 • zabezpečenie účasti užívateľa na kamennom podujatí;
 • zabezpečenie ubytovania, stravy alebo dopravy užívateľovi na kamennom podujatí – tento účel sa uplatňuje len v prípade, ak súčasťou podujatia je zabezpečenie ubytovania, stravy alebo dopravy;
 • hlásenie získaných kreditov v rámci sústavného vzdelávania užívateľov, ktorí sú zdravotníckymi pracovníkmi – tento účel sa uplatňuje len v prípade, ak ide o kreditované vzdelávanie v rámci kamenného podujatia;
 • hlásenie peňažných a nepeňažných plnení objednávateľovi – tento účel sa uplatňuje len v prípade, ak je agentúra v pozícii sprostredkovateľa a vzniknú jej oznamovacie povinnosti voči objednávateľovi;
 • vypracovanie hlásenia peňažných a nepeňažných plnení NCZI – tento účel sa uplatňuje len v prípade, ak je agentúra v pozícii prevádzkovateľa alebo ak je v pozícii sprostredkovateľa, objednávateľovi vzniknú oznamovacie povinnosti voči NCZI a agentúra s objednávateľom sa výslovne dohodnú, že agentúra vyplní podklady v mene a na účet objednávateľa;
 • hlásenie peňažných a nepeňažných plnení partnerovi – tento účel sa uplatňuje len v prípade, ak sa na podujatí podieľa aj partner a agentúre vzniknú oznamovacie povinnosti voči partnerovi;
 • oznamovacie povinnosti adresované správcovi dane – tento účel sa uplatňuje len v prípade, ak agentúre vzniknú oznamovacie povinnosti v zmysle zákona o dani z príjmu
 • hlásenie zoznamu účastníkov kamenného podujatia objednávateľovi – tento účel sa uplatňuje len v prípade, ak je agentúra v pozícii sprostredkovateľa;
 • hlásenie zoznamu účastníkov kamenného podujatia partnerovi – tento účel sa uplatňuje len v prípade, ak sa na podujatí podieľa aj partner;
 • vyhotovovanie a zverejňovanie kamerových a fotografických záznamov – tento účel sa uplatňuje len v prípade, ak bola zachytená podobizeň dotknutej osoby;
 • zabezpečenie marketingu zahŕňajúceho zasielanie newsletter-ov, informácií o podujatiach, e-learning-och a o produktoch a novinkách – tento účel sa uplatňuje len v prípade, ak sa na tom agentúra a objednávateľ výslovne dohodnú;
 • marketingová databáza agentúry;
 • účtovné doklady;
 • evidencia a vybavenie reklamácii;
 • vedenie evidencie priatej a odoslanej pošty;
 • uplatňovanie práv dotknutej osoby;
 • preukazovanie, uplatňovanie, obhajovanie alebo bránenie právnych nárokov v prípade súdnych sporov.

2. Dotknutými osobami v zmysle týchto zásad sú účastníci kamenného podujatia:

 • užívatelia/fyzické osoby, ktoré sa zaregistrovali na stránke www.tajpan.online alebo inej stránke patriacej podujatiu a pri registrácii uviedli svoje osobné údaje za účelom zriadenia užívateľského konta a prihlásenia na kamenné podujatie;
 • užívatelia/fyzické osoby, ktoré sú na kamenné podujatie prihlásení iným spôsobom, napr. e-mailom, telefonicky alebo ich prihlásil zamestnávateľ alebo objednávateľ a pod.

3. Rozsah osobných údajov, ktoré sa budú na základe zmluvy spracúvať a právny základ spracovania osobných údajov je:

zriadenie užívateľského kontameno a priezvisko – povinné, ID člena komory – povinné, dátum narodenia – povinné, pracovná pozícia – povinné, kraj – povinné, e-mail – povinnézmluvná povinnosťpo dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte
zabezpečenie účasti užívateľa na kamennom podujatímeno a priezvisko – povinné, člena komory – povinné, pracovná pozícia – povinné, kraj – povinné, e-mail – povinnézmluvná povinnosťpo dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 20 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte alebo uskutočnenom podujatí
zabezpečenie ubytovania užívateľovi na kamennom podujatímeno a priezvisko – povinné, člena komory – povinné, pracovná pozícia – povinné, kraj – povinné, e-mail – povinnézmluvná povinnosťpo dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 20 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte alebo uskutočnenom podujatí
hlásenie získaných kreditov v rámci sústavného vzdelávania užívateľov, ktorí sú zdravotníckymi pracovníkmimeno a priezvisko – povinné, ID člena komory – povinné, pracovná pozícia – povinné, kraj – povinné, e-mail – povinné, dátum sústavného vzdelávaniazákonné povinnostipo dobu 20 rokov od absolvovania kreditovaného vzdelávania
hlásenie peňažných a nepeňažných plnení objednávateľovimeno a priezvisko – povinné, zdravotnícke povolanie – povinné, dátum narodenia – povinné, kód zdravotníckeho povolania, názov a sídlo pracoviska, výšku a účel plneniazákonné povinnostipo dobu 20 rokov od poskytnutého peňažného alebo nepeňažného plnenia
vypracovanie hlásenia peňažných a nepeňažných plnení NCZImeno a priezvisko – povinné, zdravotnícke povolanie – povinné, dátum narodenia -povinné, kód zdravotníckeho povolania, názov a sídlo pracoviska, výšku a účel plneniazmluvná povinnosťpo dobu 20 rokov od poskytnutého peňažného alebo nepeňažného plnenia
hlásenie peňažných a nepeňažných plnení partnerovimeno a priezvisko – povinné, zdravotnícke povolanie – povinné, dátum narodenia – povinné, kód zdravotníckeho povolania, názov a sídlo pracoviska, výšku a účel plneniazákonné povinnostipo dobu 20 rokov od poskytnutého peňažného alebo nepeňažného plnenia
oznamovacie povinnosti adresované správcovi danepodľa zákona o dani príjmuzákonné povinnostipo dobu 20 rokov od poskytnutého peňažného alebo nepeňažného plnenia
hlásenie zoznamu účastníkov objednávateľovimeno a priezvisko – povinné, názov a sídlo pracoviska – povinné, špecializácia – povinnézmluvná povinnosťpo dobu 20 rokov od uskutočnenia podujatia
hlásenie zoznamu účastníkov kamenného podujatia partnerovimeno a priezvisko – povinné, názov a sídlo pracoviska – povinné, špecializácia – povinnézmluvná povinnosťpo dobu 20 rokov od uskutočnenia podujatia
vyhotovovanie a zverejňovanie kamerových a fotografických záznamovpodobizeň dotknutej osobyoprávnený záujempo dobu 10 rokov od uskutočnenia podujatia
zabezpečenie marketingu zahŕňajúceho zasielanie newsletter-ov, informácií o podujatiach, e-learning-och a o produktoch a novinkách;e-mail – povinnésúhlas dotknutej osoby/oprávnený záujempo dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte
marketingová databáza agentúrye-mail – nepovinnésúhlas dotknutej osobypo dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte
účtovné dokladyzákonné povinnosti20 rokov od vystavenia
evidencia a vybavenie reklamáciizákonné povinnosti10 rokov od uskutočneného podujatia
vedenie evidencie priatej a odoslanej poštye-mailová adresa, obsah e-mailovej správy, obsah listinnej správy v rozsahu, v akom ich uvedie dotknutá osobazákonné povinnostipo dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte
uplatňovanie práv dotknutej osobyosobné údaje v rozsahu, v akom ich uvedie dotknutá osobazákonné povinnostipo dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte
preukazovanie, uplatňovanie, obhajovanie alebo bránenie právnych nárokov v prípade súdnych sporovoprávnený záujempo dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte

Jednotlivé účely vymedzené v tejto tabuľke sa uplatňujú, len ak sú splnené podmienky (uvedené kurzívou) podľa bodu 1.

B: Účel, rozsah, právny základ a doba spracúvania osobných údajov v rámci online podujatí

1. Pri organizovaní online podujatí spoločnosť TAJPAN s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely: 

 • zriadenie užívateľského konta- tento účel sa uplatňuje len v prípade ak sa dotknutá osoba prihlasuje na podujatie prostredníctvom užívateľského konta;
 • zabezpečenie účasti užívateľa na vzdelávaní online prostredníctvom webového rozhrania (tzv. živý prenos) alebo je účastníkovi sprístupnené prostredníctvom webového rozhrania (tzv. on-demand) (ďalej spolu len „online podujatie“);
 • hlásenie získaných kreditov v rámci sústavného vzdelávania užívateľov, ktorí sú zdravotníckymi pracovníkmi – tento účel sa uplatňuje len v prípade, ak ide o kreditované vzdelávanie v rámci online podujatia;
 • hlásenie peňažných a nepeňažných plnení objednávateľovi – tento účel sa uplatňuje len v prípade, ak je agentúra v pozícii sprostredkovateľa a vzniknú jej oznamovacie povinnosti voči objednávateľovi;
 • vypracovanie hlásenia peňažných a nepeňažných plnení NCZI – tento účel sa uplatňuje len v prípade, ak je agentúra v pozícii prevádzkovateľa alebo ak je v pozícii sprostredkovateľa, objednávateľovi vzniknú oznamovacie povinnosti voči NCZI a agentúra s objednávateľom sa výslovne dohodnú, že agentúra vyplní podklady v mene a na účet objednávateľa;
 • hlásenie peňažných a nepeňažných plnení partnerovi – tento účel sa uplatňuje len v prípade, ak sa na podujatí podieľa aj partner a agentúre vzniknú oznamovacie povinnosti voči partnerovi;
 • oznamovacie povinnosti adresované správcovi dane – tento účel sa uplatňuje len v prípade, ak agentúre vzniknú oznamovacie povinnosti v zmysle zákona o dani z príjmu;
 • hlásenie zoznamu účastníkov online podujatia objednávateľovi vrátane časovej pečiatky – tento účel sa uplatňuje len v prípade, ak je agentúra v pozícii sprostredkovateľa;
 • hlásenie zoznamu účastníkov online podujatia partnerovi – tento účel sa uplatňuje len v prípade, ak sa na podujatí podieľa aj partner;
 • vyhotovovanie a zverejňovanie kamerových a fotografických záznamov – tento účel sa uplatňuje len v prípade, ak bola zachytená podobizeň dotknutej osoby;
 • zabezpečenie marketingu zahŕňajúceho zasielanie newsletter-ov, informácií o podujatiach, e-learning-och a o produktoch a novinkách – tento účel sa uplatňuje len v prípade, ak sa na tom agentúra a objednávateľ výslovne dohodnú;
 • marketingová databáza agentúry;
 • účtovné doklady;
 • evidencia a vybavenie reklamácii;
 • vedenie evidencie priatej a odoslanej pošty;
 • uplatňovanie práv dotknutej osoby;
 • preukazovanie, uplatňovanie, obhajovanie alebo bránenie právnych nárokov v prípade súdnych sporov.

2. Dotknutými osobami v zmysle týchto zásad sú účastníci online podujatia:

 • užívatelia/fyzické osoby, ktoré sa zaregistrovali na stránke www.tajpan.online alebo inej stránke patriacej podujatiu a pri registrácii uviedli svoje osobné údaje za účelom zriadenia užívateľského konta a prihlásenia na online podujatie.

3. Rozsah osobných údajov, ktoré sa budú na základe zmluvy spracúvať a právny základ spracovania osobných údajov je:

zriadenie užívateľského kontameno a priezvisko – povinné, ID člena komory – povinné, dátum narodenia- povinné,  pracovná pozícia – povinné, kraj – povinné, e-mail – povinnézmluvná povinnosťpo dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte
zabezpečenie účasti užívateľa na online podujatímeno a priezvisko – povinné, ID člena komory – povinné, pracovná pozícia – povinné, kraj – povinné, e-mail – povinné, časová pečiatka – povinnézmluvná povinnosťpo dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 20 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte alebo uskutočnenom podujatí
hlásenie získaných kreditov v rámci sústavného vzdelávania užívateľov, ktorí sú zdravotníckymi pracovníkmimeno a priezvisko – povinné, ID člena komory – povinné, pracovná pozícia – povinné, kraj – povinné, e-mail – povinné, dátum sústavného vzdelávaniazákonné povinnostipo dobu 20 rokov od absolvovania kreditovaného vzdelávania
hlásenie peňažných a nepeňažných plnení objednávateľovimeno a priezvisko – povinné, zdravotnícke povolanie – povinné, dátum narodenia – povinné, kód zdravotníckeho povolania, názov a sídlo pracoviska, výšku a účel plneniazákonné povinnostipo dobu 20 rokov od poskytnutého peňažného alebo nepeňažného plnenia
vypracovanie hlásenia peňažných a nepeňažných plnení NCZImeno a priezvisko – povinné, zdravotnícke povolanie – povinné, dátum narodenia – povinné, kód zdravotníckeho povolania, názov a sídlo pracoviska, výšku a účel plneniazmluvné povinnostipo dobu 20 rokov od poskytnutého peňažného alebo nepeňažného plnenia
hlásenie peňažných a nepeňažných plnení partnerovimeno a priezvisko – povinné, zdravotnícke povolanie – povinné, dátum narodenia – povinné, kód zdravotníckeho povolania, názov a sídlo pracoviska, výšku a účel plneniazákonné povinnostipo dobu 20 rokov od poskytnutého peňažného alebo nepeňažného plnenia
oznamovacie povinnosti adresované správcovi danepodľa zákona o dani príjmuzákonné povinnostipo dobu 20 rokov od poskytnutého peňažného alebo nepeňažného plnenia
hlásenie zoznamu účastníkov online podujatia objednávateľovimeno a priezvisko – povinné, názov a sídlo pracoviska – povinné, špecializácia – povinné, časová pečiatka – povinné, časová pečiatkazmluvné povinnostipo dobu 20 rokov od uskutočnenia podujatia
hlásenie zoznamu účastníkov online podujatia partnerovimeno a priezvisko – povinné, názov a sídlo pracoviska – povinné, špecializácia – povinné, časová pečiatkazmluvné povinnostipo dobu 20 rokov od uskutočnenia podujatia
zabezpečenie marketingu zahŕňajúceho zasielanie newsletter-ov, informácií o podujatiach, e-learning-och a o produktoch a novinkách;e-mail – povinnésúhlas dotknutej osoby/oprávnený záujempo dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte
marketinge-mail – nepovinnésúhlas dotknutej osobypo dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte
účtovné dokladyzákonné povinnosti20 rokov od vystavenia
evidencia a vybavenie reklamáciizákonné povinnosti10 rokov od uskutočneného podujatia
vedenie evidencie priatej a odoslanej poštye-mailová adresa, obsah e-mailovej správy, obsah listinnej správy v rozsahu, v akom ich uvedie dotknutá osobazákonné povinnostipo dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte
uplatňovanie práv dotknutej osobyosobné údaje v rozsahu, v akom ich uvedie dotknutá osobazákonné povinnostipo dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte
preukazovanie, uplatňovanie, obhajovanie alebo bránenie právnych nárokov v prípade súdnych sporovoprávnený záujempo dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte

Jednotlivé účely vymedzené v tejto tabuľke sa uplatňujú, len ak sú splnené podmienky (uvedené kurzívou) podľa bodu 1.

C: Účel, rozsah, právny základ a doba spracúvania osobných údajov v rámci e-learningového vzdelávania

1. Pri organizovaní e-learningového vzdelávania spoločnosť TAJPAN s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely: 

 • zriadenie užívateľského konta- tento účel sa uplatňuje len v prípade ak dotknutá prihlasuje na podujatie prostredníctvom užívateľského konta;
 • absolvovanie e-learningového vzdelávania;
 • odovzdanie certifikátu o absolvovaní e-learningového vzdelávania;
 • hlásenie získaných kreditov v rámci sústavného vzdelávania užívateľov, ktorí sú zdravotníckymi pracovníkmi – tento účel sa uplatňuje len v prípade, ak ide o kreditované vzdelávanie
 • hlásenie peňažných a nepeňažných plnení objednávateľovi – tento účel sa uplatňuje len v prípade, ak je agentúra v pozícii sprostredkovateľa a vzniknú jej oznamovacie povinnosti voči objednávateľovi
 • vypracovanie hlásenia peňažných a nepeňažných plnení NCZI – tento účel sa uplatňuje len v prípade, ak je agentúra v pozícii prevádzkovateľa alebo ak je v pozícii sprostredkovateľa, objednávateľovi vzniknú oznamovacie povinnosti voči NCZI a agentúra s objednávateľom sa výslovne dohodnú, že agentúra vyplní podklady v mene a na účet objednávateľa;
 • hlásenie peňažných a nepeňažných plnení partnerovi – tento účel sa uplatňuje len v prípade, ak sa na podujatí podieľa aj partner a agentúre vzniknú oznamovacie povinnosti voči partnerovi;
 • oznamovacie povinnosti adresované správcovi dane – tento účel sa uplatňuje len v prípade, ak agentúre vzniknú oznamovacie povinnosti v zmysle zákona o dani z príjmu;
 • hlásenie zoznamu účastníkov e-learningového vzdelávania objednávateľovi – tento účel sa uplatňuje len v prípade, ak je agentúra v pozícii sprostredkovateľa;
 • hlásenie zoznamu účastníkov e-learningového vzdelávania partnerovi – tento účel sa uplatňuje len v prípade, ak sa na podujatí podieľa aj partner;
 • zabezpečenie marketingu zahŕňajúceho zasielanie newsletter-ov, informácií o podujatiach, e-learning-och a o produktoch a novinkách – tento účel sa uplatňuje len v prípade, ak sa na tom agentúra a objednávateľ výslovne dohodnú;
 • marketingová databáza agentúry;
 • účtovné doklady;
 • evidencia a vybavenie reklamácii;
 • vedenie evidencie priatej a odoslanej pošty;
 • uplatňovanie práv dotknutej osoby;
 • preukazovanie, uplatňovanie, obhajovanie alebo bránenie právnych nárokov v prípade súdnych sporov.

2. Dotknutými osobami užívatelia/fyzické osoby, ktoré sa zaregistrovali na stránke www.tajpan.online alebo inej stránke patriacej podujatiu a pri registrácii uviedli svoje osobné údaje za účelom zriadenia užívateľského konta a absolvovali e-learningové vzdelávanie.

3. Rozsah osobných údajov, ktoré sa budú na základe zmluvy spracúvať a právny základ spracovania osobných údajov je:

TABLE 3

zriadenie užívateľského kontameno a priezvisko – povinné, ID člena komory – povinné, pracovná pozícia – povinné, kraj – povinné, e-mail – povinné, údaj o úspešnosti, dátum absolvovaného kurzuzmluvná povinnosťpo dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte
Absolvovanie e-learningového vzdelávaniameno a priezvisko – povinné, ID člena komory – povinné, pracovná pozícia – povinné, kraj – povinné, e-mail – povinnézmluvná povinnosťpo dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 20 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte alebo uskutočnenom podujatí
odovzdanie certifikátu o absolvovaní e-learningového vzdelávaniameno a priezvisko – povinné, ID člena komory – povinné, pracovná pozícia – povinné, kraj – povinné, e-mail – povinné, údaj o úspešnosti, dátum absolvovaného kurzuzmluvná povinnosťpo dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 20 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte alebo uskutočnenom podujatí
hlásenie získaných kreditov v rámci sústavného vzdelávania užívateľov, ktorí sú zdravotníckymi pracovníkmimeno a priezvisko – povinné, ID člena komory – povinné, pracovná pozícia – povinné, kraj – povinné, e-mail – povinné, dátum absolvovania kurzu, údaje o úspešnosti, počet získaných kreditovzákonné povinnostipo dobu 20 rokov od absolvovania kreditovaného e-learningového vzdelávania
hlásenie peňažných a nepeňažných plnení objednávateľovimeno a priezvisko – povinné, zdravotnícke povolanie – povinné, dátum narodenia -povinné, kód zdravotníckeho povolania, názov a sídlo pracoviska, výšku a účel plneniazákonné povinnostipo dobu 20 rokov od poskytnutého peňažného alebo nepeňažného plnenia
vypracovanie hlásenia peňažných a nepeňažných plnení NCZImeno a priezvisko – povinné, zdravotnícke povolanie – povinné, dátum narodenia -povinné, kód zdravotníckeho povolania, názov a sídlo pracoviska, výšku a účel plneniazákonné povinnostipo dobu 20 rokov od poskytnutého peňažného alebo nepeňažného plnenia
hlásenie peňažných a nepeňažných plnení partnerovimeno a priezvisko – povinné, zdravotnícke povolanie – povinné, dátum narodenia – povinné, kód zdravotníckeho povolania, názov a sídlo pracoviska, výšku a účel plneniazákonné povinnostipo dobu 20 rokov od poskytnutého peňažného alebo nepeňažného plnenia
oznamovacie povinnosti adresované správcovi danepodľa zákona o dani príjmuzákonné povinnostipo dobu 20 rokov od poskytnutého peňažného alebo nepeňažného plnenia
hlásenie zoznamu účastníkov e-learningového vzdelávania objednávateľovimeno a priezvisko – povinné, názov a sídlo pracoviska – povinné, špecializácia – povinné, časová pečiatkazmluvná povinnosťpo dobu 20 rokov od uskutočnenia podujatia
hlásenie zoznamu účastníkov e-learningového vzdelávania partnerovimeno a priezvisko – povinné, názov a sídlo pracoviska – povinné, špecializácia – povinné, časová pečiatkazmluvná povinnosťpo dobu 20 rokov od uskutočnenia podujatia
zabezpečenie marketingu zahŕňajúceho zasielanie newsletter-ov, informácií o podujatiach, e-learning-och a o produktoch a novinkách;e-mail – povinnésúhlas dotknutej osoby/oprávnený záujempo dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte
marketinge-mail – nepovinnésúhlas dotknutej osobypo dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte
účtovné dokladyzákonné povinnosti20 rokov od vystavenia
evidencia a vybavenie reklamáciizákonné povinnosti10 rokov od uskutočneného podujatia
vedenie evidencie priatej a odoslanej poštye-mailová adresa, obsah e-mailovej správy, obsah listinnej správy v rozsahu, v akom ich uvedie dotknutá osobazákonné povinnostipo dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte
uplatňovanie práv dotknutej osobyosobné údaje v rozsahu, v akom ich uvedie dotknutá osobazákonné povinnostipo dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte
preukazovanie, uplatňovanie, obhajovanie alebo bránenie právnych nárokov v prípade súdnych sporovoprávnený záujempo dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte

Jednotlivé účely vymedzené v tejto tabuľke sa uplatňujú, len ak sú splnené podmienky (uvedené kurzívou) podľa bodu 1.

Poskytovanie osobných údajov

TAJPAN s.r.o. neposkytuje osobné údaje do tretích krajín mimo EÚ.

Prijímatelia, ktorým sa sprístupňujú osobné údaje

Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov, sú to najmä:

a) Akreditačná rada Slovenska pre sústavné medicínske vzdelávanie, Dobšinského 12, 811 05 Bratislava
b) Spoločnosť LEKÁR a.s., Dobšinského 12, 811 05 Bratislava, IČO: 35 947 349, ako správca elektronického kreditného systému poverený SLK a SLS
c) Subjekt poskytujúci peňažné/nepeňažné plnenie
d) Klient (objednávateľ) odborného podujatia
e) Partner odborného podujatia
f) Príslušná zdravotnícka komora
g) Subjekt zabezpečujúci ubytovanie
h) Subjekt zabezpečujúci dopravu
i) Spoločnosť poskytujúca službu vedenia účtovníctva
j) Spoločnosť Allio s.r.o, Buková 27, Šamorín 93101, IČO: 35 776 684
k) Daňový úrad
l) Slovenská obchodná inšpekcia
m) Inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR
n) Súdy, orgány činné v trestnom konaní
o) Iný oprávnený subjekt

Osobné údaje sú sprístupňované aj ďalším orgánom verejnej správy a iným subjektom za účelom plnenia si zákonných alebo zmluvných povinností.

Chceme Vás upozorniť, že v prípadoch, ak organizujeme odborné podujatie, vzdelávanie alebo poskytujeme inú službu objednanú objednávateľom odborného podujatia alebo organizujeme podujatie za podpory obchodných partnerov, tak osobné údaje účastníkov poskytujeme niektorým odborných partnerom alebo objednávateľom odborného podujatia, či inej služby v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, špecializácia. Osobné údaje poskytujeme v prípade, ak sme na to zmluvne zaviazaný a za účelom evidencie zúčastnených účastníkov a ak si plníme naše zákonné povinnosti za účelom hlásení Daňovému úradu a Národnému centru zdravotníckych informácii v širšom rozsahu.

Ak máte záujem o bližšiu špecifikáciu osôb, alebo nástrojov tretích strán, ktorým poskytujeme vaše údaje, prosím, kontaktujte nás.

Práva dotknutej osoby

Právo požadovať prístup k osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje, ak to tomu tak je dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto údajom (kópiu spracúvaných osobných údajov). Potvrdenie bude poskytnuté v písomnej podobe, a to buď poštou alebo elektronicky.

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia

Dotknutá osoba má právo na to, aby pracovník prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a aby doplnil neúplné osobné údaje.

Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 Nariadenia

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa výmaz osobných údajov, ktoré sa ho týkajú napríklad v situácii, keď osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali, alebo ak odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov, namieta spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21. ods. 1 Nariadenia alebo ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne. Prevádzkovateľ tieto osobné údaje bez zbytočného odkladu vymaže. Prevádzkovateľ tieto osobné údaje nevymaže v prípade, ak trvá povinnosť osobné údaje ďalej spracúvať, napr. z dôvodu zákonnej povinnosti, verejného záujmu v oblasti zdravia alebo na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, ak by sa uplatnením práva na vymazanie závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania (bližšie čl. 17 Nariadenia).

Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 Nariadenia

Ak dotknutá osoba, namieta správnosť osobných údajov počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby, má právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 Nariadenia

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov alebo spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Uplatnením tohto práva nie je dotknuté právo na výmaz osobných údajov.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 Nariadenia

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na legitímnom oprávnenom záujme Prevádzkovateľa alebo ak osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na účel priameho marketingu, má dotknutá osoba právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Ak Prevádzkovateľ nepreukáže legitímny oprávnený záujem, alebo ak dotknutá osoba podá námietku voči spracúvaniu osobných údajov na účel priameho marketingu Prevádzkovateľ nebude tieto osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa čl. 22 Nariadenia

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona a čl. 77 a 79 nariadenia

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že osobné údaje, ktoré sa jej týkajú sú spracúvané v rozpore so zákonom alebo Nariadením, má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Kontaktné údaje: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na odbornom podujatí.

Zabezpečenie stránky a používanie cookies.

Naša stránka používa pri akomkoľvek pripojení používateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie TLS, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Prihlasovacie údaje používateľov sú chránené šifrovaním databázy v rozsahu hesiel.

Naša stránka používa technológiu cookies. Cookies  sú  malé  textové  súbory, ktoré  do  Vášho  počítača  alebo  iných  zariadení  s  prístupom  na  internet  umiestňujú  naše  internetové  stránky. Súbory cookies  nám  poskytujú  informácie o tom, ako často navštevujete našu stránku, čo si na našej stránke prezeráte a tým nám dávajú priestor pracovať na jej neustálom skvalitňovaní. Súbory cookies nepredstavujú  nebezpečenstvo. Súbory cookies  sami  o  sebe  neobsahujú  žiadne  osobné  údaje,  avšak  pokiaľ  nám  osobné  údaje  poskytnete,  tieto  môžu  byť  prepojené  na  údaje  uložené  v  rámci  cookies. Prostredníctvom  cookies  nezhromažďujeme  Vaše  osobné  údaje  a  informácie,  ani  ich  neposkytujeme  sprostredkovateľom  osobných  údajov resp.  tretím  stranám (ukladá sa iba jedinečný identifikátor, ktorý umožní opätovné načítanie profilu a predvoľby dotknutej osoby pri ďalšej návšteve). Prijímanie súborov cookies  je možné  odmietnuť  úpravou  nastavenia  Vášho  internetového  prehliadača.

Vaše vyššie uvedené práva môžete uplatňovať na e-mailovej adrese: tajpan@tajpan.com, alebo poštou na adrese Prevádzkovateľa uvedenej v úvode tohto dokumentu.

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov nadobúdajú účinnosť 23.8.2022.