Hematologický ošetrovateľský semimár

28.11.2023 14:00 - 17:15
seminárna miestnosť FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Hematologický ošetrovateľský semimár


Odborný garant:
MUDr. Alexander WILD, PhD.

Program

14:00 – 15:15 1. BLOK
NOVINKY V STAROSTLIVOSTI O HEMATOLOGICKÉ OCHORENIA
Diagnostika a novinky v liečbe krvácavých stavov
Sedmina M.
 Aktuálny stav diagnostiky a liečby chronickej lymfocytovej leukémie
Vallová A.
Akútna myeloblastová leukémia – nový pohľad na diagnostiku, liečbu a monitorovanie ochorenia
Králiková E.
Podporná liečba pri mnohopočetnom myelóme
Holasová J.
Moderné formy cievnych vstupov
Rauschová E.
15:15 – 15:30 PRESTÁVKA
15:30 – 16:45 2. BLOK
OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ V HEMATOLÓGII
Ošetrovateľská staroslivosť o pacienta s PICC katétrom
Lapinová M., Jambrichová T., Andrejčíková S.
Ošetrovateľská staroslivosť o pacienta pri extravazáci cytostatík
Randisová B.
Špecifiká podávania rituximabu u pacientov na hematoonkologickej Ambulancii
Fúdorová L.
Autológna transplantácia periférnych kmeňových buniek od A po Z
Libiaková L., Sunderlíková M.
Význam dušeného zdravia na pracovisku – psychohygiena
Gyurkyová D., Petrová Bergmanová L., Longauerová I.
16:45 – 17:15 DISKUSIA

Pozvánka s programom (.pdf)
28.11.2023
14:00 - 17:15
seminárna miestnosť FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant:
MUDr. Alexander WILD, PhD.

Hodnotenia

Kredity sú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Partneri