HEMATOONKOLOGICKÉ FÓRUM

10.11.2023
Hotel Residence Donovaly

Janssen, Johnson & Johnson s.r.o.

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
HEMATOONKOLOGICKÉ FÓRUM


Odborný garant:
MUDr. Alexander WILD, PhD.

Program 10.11. 2023

16:30 • 16:35 Otvorenie podujatia
MUDr. Alexander Wild, PhD.
BLOK I.
chairman: doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA, FECMM
16:35 • 16:50 Imunitný systém a klonálna evolúcia pri CLL
doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD., MBA
16:50 • 17:05 Naplnil prvý BTKi naše očakávania v liečbe ND CLL ?
MUDr. Natália Štecová
17:05 • 17:20 Manažment pacientov s CLL z pohľadu kardiológa
MUDr. Miroslav Slanina, PhD., MBA, LL.M.
17:20 • 17:35 Skúsenosti z reálnej klinickej praxe pri manažmente CLL
MUDr. Eva Králiková
17:35 • 17:50 Diskusia
17:50 • 18:00 Prestávka
BLOK II.
chairman: MUDr. Tomáš Guman, PhD.
18:00 • 18:15 Keď 1+1 je viac ako len 2
MUDr. Juraj Chudej, PhD., MBA
18:15 • 18:30 Ibrutinib + Venetoklax v L1 CLL – čo nám hovoria výsledky štúdie GLOW
MUDr. Eva Mikušková, PhD., MBA
18:30 • 18:45 Ibrutinib + Venetoklax v L1 CLL – čo nám hovoria výsledky štúdie CAPTIVATE
MUDr. Alexander Wild, PhD.
18:45 • 19:00 Diskusia
19:00 • 19:10 Zhrnutie prvého dňa podujatia
MUDr. Alexander Wild, PhD.

Program 11.11. 2023

Blok I.
chairman: Doc. MUDr. Ľubica Harvanová, PhD.
9:00 • 9:15 RMG register, čo všetko dokážeme vyhodnotiť
Doc. MUDr. Ľubica Harvanová, PhD.
9:15 • 9:35 Mnohopočetný myelóm a celotelové zobrazovacie vyšetrenia: ktoré, kedy a prečo?
MUDr. Martina Vranovská
9:35 • 9:50 Monoklonová gamapatia renálneho významu: Je včasná diagnostika a liečba kľúčová?
MUDr. Ľubica Váleková, PhD.
9:50 • 10:05 Význam inovatívnej liečby s mAb v I.línii liečby MM – klinická skúsenosť
MUDr. Juliana Holasová
10:05 • 10:20 Ako sa naplnili naše očakávania pri liečbe DVd režimom u predliečených RR MM pacientov?
MUDr. Iveta Simančíková, PhD.
10:20 • 10:35 Výskyt a manažment nežiaducich účinkov pri liečbe MM
MUDr. Emília Flochová, PhD.
10:35 • 10:45 Diskusia
10:45 • 10:55 PRESTÁVKA
Blok II.
chairman: MUDr. Alexander Wild, PhD.
10:55 • 11:10 Čo všetko má vplyv na výber liečby ND MM pacienta?
MUDr. Natália Štecová
11:10 • 11:25 Aj pacient s TIE NDMM má šancu na úspešnú prvolíniovú liečbu
MUDr. Juraj Chudej, PhD., MBA
11:25 • 11:40 Režim, ktorý posunie hranice liečby TIE MM?
MUDr. Ľudmila Demitrovičová, PhD.
11:40 • 12:25 Blok Kazuistík 
Prvé klinické skúsenosti u TE MM pacientov s liečbou daratumumabom
MUDr. Tomáš Guman, PhD.
Rozhoduje vek o voľbe režimu v I.línii TIE MM?
MUDr. Ľubica Lukáčová
Keď pacient vie, čo môže očakávať od liečby MM
MUDr. Peter Chudý, PhD.
12:25 • 12:55 Panelová diskusia „Liečba včera a dnes“ – Pohľad a prístup k liečbe v I.línii
moderátor MUDr. Juraj Chudej, PhD., MBA
MUDr. Ľ. Demitrovičová, PhD.
MUDr. E. Flochová, PhD. 
MUDr. T. Guman, PhD.
Doc. MUDr. Ľ. Harvanová, PhD.
MUDr. A. Wild, PhD.
12:55 • 13:10 Čo nám prinášajú bišpecifické protilátky v liečbe RR MM?
MUDr. Miriam Ladická
13:10 • 13:15 Záverečné zhrnutie
MUDr. Alexander Wild, PhD.
10.11.2023
Hotel Residence Donovaly
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant:
MUDr. Alexander WILD, PhD.

Hodnotenia

Odborné podujatie pre odborníkov v zdravotníctve v Slovenskej republike je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania a budú mu pridelené kredity (CME) podľa pravidiel SLK.

Partneri

S podporou spoločnosti

S podporou spoločnosti

Podujatie podporené spoločnosťou Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen
Podujatie je určené pre odborníkov v zdravotníctve v rámci Slovenskej republiky.

Číslo schválenia: EM-142631