Polycytémia vera a trombóza – ako redukovať riziko trombózy

15.6.2022 16:00 - 18:00
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava

Slovenská lekárska komora

s podporou spoločnosti Novartis Slovakia s.r.o.

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Polycytémia vera a trombóza – ako redukovať riziko trombózy

Trombózy sú hlavnou príčinou morbidity a mortality u pacientov s PV a sú tak hlavným dôvodom ich skráteného celkového prežívania. Správnym manažmentom pacienta a multidisciplinárnou spoluprácou je možné toto riziko redukovať. Preto tému spolu rozoberú odborníci z viacerých oblastí medicíny.


Odborný garant:
MUDr. Alexander Wild (prezident SHaTS SLS)

MUDr. Antónia Hatalová, PhD.:
Trombóza pri PV – rizikové faktory, príčiny a dôsledky (15 min + 10 min diskusia)
MUDr. František Nehaj, PhD.:
Trombóza pri PV z pohľadu kardiológa (15 min + 10 min diskusia)
MUDr. Marek Krivošík.:
Trombóza pri PV z pohľadu neurológa (15 min + 10 min diskusia)
MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.:
Trombóza pri PV z pohľadu gastroenterológa (15 min + 10 min diskusia)
prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.:
Protitrombotická liečba u pacientov s PV a trombózou (15 min + 10 min diskusia)

MUDr. Antónia Hatalová, PhD.

Pracuje na Klinike hematológie a transfuziológie LF UK, SZU, Univerzitná nemocnica Bratislava, v Nemocnici Sv. Cyrila a Metoda. Je uznávanou expertkou hlavne v liečbe myeloproliferatívnych neoplázií: polycytémia vera, myelofibróza a esenciálna trombocytémia. Je aktívnou členkou CEMPO (Central European Myeloproliferave Neoplasms Organization). Je hlavnou autorkou Odporúčaní CEMPO pre diagnostiku a liečbu pacientov s PV a Odporúčaní pre manažment pacientov s polycytémiou vera v Slovenskej republike, publikovaných v roku 2022.

Prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.

Pracuje ako prednostka Kliniky hematológie a trasfúziológie LF UK, SZU a UNB a vedúca Národného hemofilického centra v Bratislave. Zastáva funkciu hlavnej odborníčky MZ-SR pre hematológiu. Je podpredsedníčka Slovenskej hematologicko-transfuziologickej spoločnosti (SHaTS) SLS, predsedníčka Slovenskej hemofilickej pracovnej skupiny. Je aktívnou členkou medzinárodných odborných spoločností (ISTH, EAHAD, WFH) a odborných pracovných skupín pre poruchy hemostázy a vrodené krvácavé choroby. Za významné pracovné úspechy a prínos pre hematológiu nielen na Slovensku dostala mnohé domáce i zahraničné ocenenia.

MUDr. František Nehaj, PhD.

Pracuje ako kardiológ na Oddelenie arytmií a kardiostimulácie Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave pod vedením Profesora Hatalu. Pracoval v Spojenom Kráľovstve ako clinical and research fellow v Sandwell and West Birmingham Hospitals, NHS Trust, University of Birmingham pod vedením Profesora Paulus Kirchhof. Je členom redakčnej rady oficiálneho časopisu Slovenskej kardiologickej spoločnosti Cardiology letters ako “young cardiologist”. V roku 2022 bol úspešne nominovaný Slovenskou arytmologickou spoločnosťou za “Young Ambassador European Heart Rhythm Association” pre Slovensko. Dlhodobo spolupracuje s hematológmi a prednáša tieto témy z pohľadu multidisciplinárnej spolupráce.

MUDr. Marek Krivošík

Pracuje ako neurológ a zástupca prednostu na II. neurologickej klinike LFUK a UN Bratislava. Vo svojom profesionálnom zameraní sa venuje hlavne problematike cerebrovaskulárnych ochorení a zriedkavým ochoreniam v neurológii v multidisciplinárnej spoluprácii s pracoviskami, Klinikou detskej neurológie a Centrom dedičných metabolických porúch NÚDCH.

MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.

Pracuje vo Fakultnej nemocnici F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici ako prednosta II. Internej kliniky SZU s hepatologickým a transplantačným oddelením HEGITO. Je vedúcim hepatológom Transplantačného centra. Podieľal sa na spustení programu transplantácii pečene a inicioval vznik samostatného hepatologicko- gastroenterologického oddelenia a nefrologického oddelenia, ktoré zabezpečujú starostlivosť o pacientov pred a po transplantácii pečene a obličiek. Je prezidentom Slovenskej hepatologickej spoločnosti a krajským odborníkom pre hepatológiu.


Pozvánka s programom (.pdf)
15.6.2022
16:00 - 18:00
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant:
MUDr. Alexander Wild (prezident SHaTS SLS)

Hodnotenia

Odborné podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania a budú mu pridelené kredity podľa pravidiel ARS CME. Podujatie je podporené spoločnosťou Novartis Slovakia s.r.o. Z účasti na tomto podujatí pre vás nevyplýva žiadna povinnosť v súvislosti s nepeňažným plnením podľa zákona c. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Partneri

Novartis Slovakia s.r.o., Žižkova 22B, 811 02 Bratislava, tel.: 02/50706111

SK2204205130