XXVIII. SLOVENSKÝ ANGIOLOGICKÝ KONGRES - 2. deň

18.9.2020
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava

Organizátor podujatia:

Slovenská angiologická spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti (S.A.S. SLS)

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet tu sa prihláste.
V opačnom prípade tu sa registrujte.
XXVIII. SLOVENSKÝ ANGIOLOGICKÝ KONGRES - 2. deň

DRUHÝ z troch dní online webináru XXVIII. Slovenského angiologického kongresu. Odborného podujatia zameraného na prevenciu, diagnostiku a liečbu cievnych ochorení. Prihláste sa a pozerajte vybrané sekcie kongresu.


Prezident kongresu:
doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH.
Vedecký sekretár kongresu:
MUDr. Ivar Vacula, PhD.
Odborný garant:
doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH.

Online program druhého dňa kongesu:


14.00 – 15.00 . . . Sulodexid a cievny endotel / Sulodexid and endothelium (Štvrtinová V., Bratislava)

Sympózium podporené spoločnosťou AlfaSigma.

Dysfunkcia a zápal endotelu pri PAO DK. Existuje cesta späť? /Dysfunction and inflammation of the endothelium in PAD patients. Is there a way back?
Moščovič M.: (Klinika angiológie, LF UPJŠ a VÚSCH, a.s., Košice)
Indikačné obmedzenia sulodexidu v kontexte pohľadu revízneho lekára – naše skúsenosti / Restrictions in the indication of the sulodexid in the context of the independent medical examiner view
Kmecová D. (Angiocare s.r.o., Košice)
SURVET – 5 rokov po / SURVET – 5 years after
Vacula I. (Angiologická-interná ambulancia, Trnava)

15.30 – 16.30 . . . Hotlines v antitrombotickej liečbe s duálnou inhibíciou. (Štvrtinová V., Bratislava, Džupina A., Bardejov)

Sympózium podporené spoločnosťou Bayer.

Cesta od klinických štúdií k odporúčaniam smerujúca k ochrane pacientov s polyvaskulárnym postihnutím v každodennej klinickej praxi
Čelovská D.
Aký prínos má nová možnosť liečby u pacientov so symptomatickou PAD a po - revaskularizácii?
Vacula, I.

17.00 – 18.00 . . . „Dvakrát meraj a raz rež…?“ / „Look before you leap...?“ (Štvrtinová V., Bratislava, Širila M., Trenčín)

Sympózium podporené spoločnosťou Servier.

Postavenie farmakologickej liečby v jednotlivých klinických štádiách CHVO / The role of pharmacotherapy in different clinical stages of CVI
Štvrtinová V. (1. interná klinika UNB a LFUK, Bratislava)
Kompresia pre každého – ale môže každý? / Compression therapy for everybody – but are everybody ready?
Vacula I. (Angiologická-interná ambulancia, Trnava)
Komplikácie endovenóznej liečby varixov / Complications of the endovenous treatment of the varicose veins
Kminiak R. (Oddelenie cievnej chirurgie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica)
Ako sa rozhodnúť správne? / How to make a good decision?
Širila M. (Angiologické oddelenie, FN Trenčín)
Telemedicína – keď sa rozhovor stáva diagnostickým a liečebným nástrojom / Telemedicine – when the dialog is becoming a diagnostic and therapeutic tool
Izáková Ľ. (Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava)

Pozvánka s programom (.pdf)
18.9.2020
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet tu sa prihláste.
V opačnom prípade tu sa registrujte.
Prezident kongresu:
doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH.
Vedecký sekretár kongresu:
MUDr. Ivar Vacula, PhD.
Odborný garant:
doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH.

Hodnotenia

Podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania kreditovaných podujatí. Potvrdenie o účasti bude zaslané e-mailom po skončení kongresu. Pasívna účasť: 17. 9. – 2 kredity 18. 9. – 3 kredity 19. 9. – 1 kredit

Projektový manažér

Pokiaľ máte otázky, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

Vladimír Solmoši

Partneri

Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Partner podujatia

Partner podujatia

NN Životná poisťovňa, a.s.
Partner podujatia

Partner podujatia

Alfasigma Czech s.r.o.
Partner podujatia

Partner podujatia

Bayer, spol s r.o.
Partner podujatia

Partner podujatia

Medtronic Slovakia s.r.o.
Partner podujatia

Partner podujatia

Pfizer Luxemburg SARL, o.z.
Partner podujatia

Partner podujatia

Servier Slovensko spol. s r.o.
Organizujúca agentúra kongresu

Organizujúca agentúra kongresu

Právne informácie

Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia. Účastník preto nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.