XXVIII. SLOVENSKÝ ANGIOLOGICKÝ KONGRES - 2. deň

18.9.2020 14:00 - 18:00
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava

Organizátor podujatia:

Slovenská angiologická spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti (S.A.S. SLS)

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
XXVIII. SLOVENSKÝ ANGIOLOGICKÝ KONGRES - 2. deň

DRUHÝ z troch dní online webináru XXVIII. Slovenského angiologického kongresu. Odborného podujatia zameraného na prevenciu, diagnostiku a liečbu cievnych ochorení. Prihláste sa a pozerajte vybrané sekcie kongresu.


Prezident kongresu:
doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH.
Vedecký sekretár kongresu:
MUDr. Ivar Vacula, PhD.
Odborný garant:
doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH.

Online program druhého dňa kongesu:


14.00 – 15.00 . . . Sulodexid a cievny endotel / Sulodexid and endothelium (Štvrtinová V., Bratislava)

Sympózium podporené spoločnosťou AlfaSigma.

Dysfunkcia a zápal endotelu pri PAO DK. Existuje cesta späť? /Dysfunction and inflammation of the endothelium in PAD patients. Is there a way back?
Moščovič M.: (Klinika angiológie, LF UPJŠ a VÚSCH, a.s., Košice)
Indikačné obmedzenia sulodexidu v kontexte pohľadu revízneho lekára – naše skúsenosti / Restrictions in the indication of the sulodexid in the context of the independent medical examiner view
Kmecová D. (Angiocare s.r.o., Košice)
SURVET – 5 rokov po / SURVET – 5 years after
Vacula I. (Angiologická-interná ambulancia, Trnava)

15.30 – 16.30 . . . Hotlines v antitrombotickej liečbe s duálnou inhibíciou. (Štvrtinová V., Bratislava, Džupina A., Bardejov)

Sympózium podporené spoločnosťou Bayer.

Cesta od klinických štúdií k odporúčaniam smerujúca k ochrane pacientov s polyvaskulárnym postihnutím v každodennej klinickej praxi
Čelovská D.
Aký prínos má nová možnosť liečby u pacientov so symptomatickou PAD a po - revaskularizácii?
Vacula, I.

17.00 – 18.00 . . . „Dvakrát meraj a raz rež…?“ / „Look before you leap...?“ (Štvrtinová V., Bratislava, Širila M., Trenčín)

Sympózium podporené spoločnosťou Servier.

Postavenie farmakologickej liečby v jednotlivých klinických štádiách CHVO / The role of pharmacotherapy in different clinical stages of CVI
Štvrtinová V. (1. interná klinika UNB a LFUK, Bratislava)
Kompresia pre každého – ale môže každý? / Compression therapy for everybody – but are everybody ready?
Vacula I. (Angiologická-interná ambulancia, Trnava)
Komplikácie endovenóznej liečby varixov / Complications of the endovenous treatment of the varicose veins
Kminiak R. (Oddelenie cievnej chirurgie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica)
Ako sa rozhodnúť správne? / How to make a good decision?
Širila M. (Angiologické oddelenie, FN Trenčín)
Telemedicína – keď sa rozhovor stáva diagnostickým a liečebným nástrojom / Telemedicine – when the dialog is becoming a diagnostic and therapeutic tool
Izáková Ľ. (Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava)

Pozvánka s programom (.pdf)
18.9.2020
14:00 - 18:00
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Prezident kongresu:
doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH.
Vedecký sekretár kongresu:
MUDr. Ivar Vacula, PhD.
Odborný garant:
doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH.

Hodnotenia

Podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania kreditovaných podujatí. Potvrdenie o účasti bude zaslané e-mailom po skončení kongresu. Pasívna účasť: 17. 9. – 2 kredity 18. 9. – 3 kredity 19. 9. – 1 kredit

Partneri

Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Partner podujatia

Partner podujatia

NN Životná poisťovňa, a.s.
Partner podujatia

Partner podujatia

Alfasigma Czech s.r.o.
Partner podujatia

Partner podujatia

Bayer, spol s r.o.
Partner podujatia

Partner podujatia

Medtronic Slovakia s.r.o.
Partner podujatia

Partner podujatia

Pfizer Luxemburg SARL, o.z.
Partner podujatia

Partner podujatia

Servier Slovensko spol. s r.o.
Organizujúca agentúra kongresu

Organizujúca agentúra kongresu

Právne informácie

Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia. Účastník preto nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.