XXVIII. SLOVENSKÝ ANGIOLOGICKÝ KONGRES - 1. deň

17.9.2020 14:00 - 17:30
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava

Organizátor podujatia:

Slovenská angiologická spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti (S.A.S. SLS)

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
XXVIII. SLOVENSKÝ ANGIOLOGICKÝ KONGRES - 1. deň

PRVÝ z troch dní online webináru XXVIII. Slovenského angiologického kongresu. Odborného podujatia zameraného na prevenciu, diagnostiku a liečbu cievnych ochorení. Prihláste sa a pozerajte vybrané sekcie kongresu.


Prezident kongresu:
doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH.
Vedecký sekretár kongresu:
MUDr. Ivar Vacula, PhD.
Odborný garant:
doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH.

Online program prvého dňa kongesu:


15.00 – 16.00 . . . Manažment pacienta s VTE a klinická prax v roku 2020 / (Maďarič J., Bratislava)

Sympózium podporené spoločnosťou Pfizer.

Kazuistika pacienta č. 1 / Patient case no 1
Gergely P. (Angiologická ambulancia, Levice)
Kazuistika pacienta č. 2 / Patient case no 2
Ručka D. (Odd. intervenčnej angiológie, NÚSCH Bratislava)
Zmenili výsledky štúdie Caravaggio názor na liečbu VTE u onkologického pacienta? / Did the results of the Caravagio study change the opinion on the treatment of VTE in a cancer patient?
Moščovič M. (Klinika angiológie, LF UPJŠ a VÚSCH, a.s., Košice)

16.30 – 17.30 . . . Vybrané novinky z endovaskulárnej liečby / Selected news from endovascular therapy (Vařejka P., Bratislava, Maďarič J., Bratislava) Sympózium podporené

Sympózium podporené spoločnosťou Medtronic.

Endovaskulárna liečba aortálnych ochorení / Valiant Navion – prvý prípad / Endovascular therapy of aortic disease / Valiant Navion – the first case
Vařejka P. (Odd. intervenčnej angiológie, NÚSCH Bratislava)
FDG PET/CT u endovaskulární léčby onemocnění aorty a jejích komplikací / FDG PET/CT in endovascular treatment of aortic diseases and their complications
Zogala D. (Ústav nukleární medicíny, VFN Praha)
Moderné riešenie kalcifikovaných lézií artérií dolných končatín (Chocolate, HawkOne) / Modern solutions for calcified lesions of lower extremities arteries (Chocolate, HawkOne)
Sivák J., Sucháč M., Vozár M. (Odd. intervenčnej rádiológie, SÚSCCH, Banská Bystrica)
Bezpečnosť liečivom poťahovaných balónov (DEB) v aktuálnych štúdiách / The safety of drug eluting balloons in current studies
Maďarič J. (Klinika angiológie, NÚSCH, Bratislava)

Pozvánka s programom (.pdf)
17.9.2020
14:00 - 17:30
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Prezident kongresu:
doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH.
Vedecký sekretár kongresu:
MUDr. Ivar Vacula, PhD.
Odborný garant:
doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH.

Hodnotenia

Podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania kreditovaných podujatí. Potvrdenie o účasti bude zaslané e-mailom po skončení kongresu. Pasívna účasť: 17. 9. – 2 kredity 18. 9. – 3 kredity 19. 9. – 1 kredit

Partneri

Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Partner podujatia

Partner podujatia

NN Životná poisťovňa, a.s.
Partner podujatia

Partner podujatia

Alfasigma Czech s.r.o.
Partner podujatia

Partner podujatia

Bayer, spol s r.o.
Partner podujatia

Partner podujatia

Medtronic Slovakia s.r.o.
Partner podujatia

Partner podujatia

Pfizer Luxemburg SARL, o.z.
Partner podujatia

Partner podujatia

Servier Slovensko spol. s r.o.
Organizujúca agentúra kongresu

Organizujúca agentúra kongresu

Právne informácie

Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia. Účastník preto nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.