XXVIII. SLOVENSKÝ ANGIOLOGICKÝ KONGRES - 1. deň

17.9.2020
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava

Organizátor podujatia:

Slovenská angiologická spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti (S.A.S. SLS)

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
XXVIII. SLOVENSKÝ ANGIOLOGICKÝ KONGRES - 1. deň

PRVÝ z troch dní online webináru XXVIII. Slovenského angiologického kongresu. Odborného podujatia zameraného na prevenciu, diagnostiku a liečbu cievnych ochorení. Prihláste sa a pozerajte vybrané sekcie kongresu.


Prezident kongresu:
doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH.
Vedecký sekretár kongresu:
MUDr. Ivar Vacula, PhD.
Odborný garant:
doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH.

Online program prvého dňa kongesu:


15.00 – 16.00 . . . Manažment pacienta s VTE a klinická prax v roku 2020 / (Maďarič J., Bratislava)

Sympózium podporené spoločnosťou Pfizer.

Kazuistika pacienta č. 1 / Patient case no 1
Gergely P. (Angiologická ambulancia, Levice)
Kazuistika pacienta č. 2 / Patient case no 2
Ručka D. (Odd. intervenčnej angiológie, NÚSCH Bratislava)
Zmenili výsledky štúdie Caravaggio názor na liečbu VTE u onkologického pacienta? / Did the results of the Caravagio study change the opinion on the treatment of VTE in a cancer patient?
Moščovič M. (Klinika angiológie, LF UPJŠ a VÚSCH, a.s., Košice)

16.30 – 17.30 . . . Vybrané novinky z endovaskulárnej liečby / Selected news from endovascular therapy (Vařejka P., Bratislava, Maďarič J., Bratislava) Sympózium podporené

Sympózium podporené spoločnosťou Medtronic.

Endovaskulárna liečba aortálnych ochorení / Valiant Navion – prvý prípad / Endovascular therapy of aortic disease / Valiant Navion – the first case
Vařejka P. (Odd. intervenčnej angiológie, NÚSCH Bratislava)
FDG PET/CT u endovaskulární léčby onemocnění aorty a jejích komplikací / FDG PET/CT in endovascular treatment of aortic diseases and their complications
Zogala D. (Ústav nukleární medicíny, VFN Praha)
Moderné riešenie kalcifikovaných lézií artérií dolných končatín (Chocolate, HawkOne) / Modern solutions for calcified lesions of lower extremities arteries (Chocolate, HawkOne)
Sivák J., Sucháč M., Vozár M. (Odd. intervenčnej rádiológie, SÚSCCH, Banská Bystrica)
Bezpečnosť liečivom poťahovaných balónov (DEB) v aktuálnych štúdiách / The safety of drug eluting balloons in current studies
Maďarič J. (Klinika angiológie, NÚSCH, Bratislava)

Pozvánka s programom (.pdf)
17.9.2020
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Prezident kongresu:
doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH.
Vedecký sekretár kongresu:
MUDr. Ivar Vacula, PhD.
Odborný garant:
doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH.

Hodnotenia

Podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania kreditovaných podujatí. Potvrdenie o účasti bude zaslané e-mailom po skončení kongresu. Pasívna účasť: 17. 9. – 2 kredity 18. 9. – 3 kredity 19. 9. – 1 kredit

Projektový manažér

Pokiaľ máte otázky, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

Vladimír Solmoši

Partneri

Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Partner podujatia

Partner podujatia

NN Životná poisťovňa, a.s.
Partner podujatia

Partner podujatia

Alfasigma Czech s.r.o.
Partner podujatia

Partner podujatia

Bayer, spol s r.o.
Partner podujatia

Partner podujatia

Medtronic Slovakia s.r.o.
Partner podujatia

Partner podujatia

Pfizer Luxemburg SARL, o.z.
Partner podujatia

Partner podujatia

Servier Slovensko spol. s r.o.
Organizujúca agentúra kongresu

Organizujúca agentúra kongresu

Právne informácie

Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia. Účastník preto nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.