Zažni svetlo v TMAch - viac svetla v problematike trombotických mikroangiopatií

12.12.2023 15:30 - 17:00

Slovenská lekárska komora

s podporou spoločnosti AstraZeneca

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Zažni svetlo v TMAch - viac svetla v problematike trombotických mikroangiopatií


Odborný garant podujatia:
MUDr. Ivana Tresová, Klinika hematológie a onkohematológie, UNLP, Košice

15:30 – 15:50
“Zažnime svetlo v TMAch”
MUDr. Ivana Tresová
15:50 – 16:10
Nefrológ a TMA
MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD
16:10 – 16:30
Význam vyšetrenia ADAMTS-13 v diagnostike TMA
RNDr. Lucia Novotná
16:30 – 17:00
Diskusia
12.12.2023
15:30 - 17:00
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant podujatia:
MUDr. Ivana Tresová, Klinika hematológie a onkohematológie, UNLP, Košice

Hodnotenia

Odborné podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania a budú mu pridelené kredity podľa pravidiel SLK.

Partneri

Právne informácie

• Na odbornom podujatí sa môžu zúčastniť iba zdravotnícki pracovníci.
• Odborné podujatie finančne podporila spoločnosť AstraZeneca AB
• Spoločnosť AstraZeneca AB nezasahovala do odborného obsahu a štruktúry podporenej prednášky / podporených prednášok, s výnimkou overenia súladu obsahu prezentácie / prezentácií s požiadavkami platnej legislatívy

AstraZeneca AB, so sídlom Södertälje, Södertälje 151 85, Švédske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri BOLAGSVERKET, pod č. 556011-7482, podnikajúca v SR prostredníctvom AstraZeneca AB, organizačná zložka, so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO 31 802 877, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Po, vložka č. 853/BT: +421 2 5737 7777, www.astrazeneca.com Verzia 1/2023